24543 ogłoszeń
Patronat nad serwisem sprawuje : Instytut Gospodarki Nieruchomościami  Instytut Gospodarki Nieruchomościami

REGULAMIN zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym INTERNETOWA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI.

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I ZAMIESZCZENIA W SERWISIE INTERNETOWYM INTERNETOWA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI IGN.NET.PL oraz w serwisach partnerskich.

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach www.ign.net.pl, a w szczególności określa zasady:
  • Dodawania ogłoszeń zwykłych publikowanych na stronie ign.net.pl oraz w serwisach partnerskich
  • Publikowania ogłoszeń wyróżnionych dostępnych tylko w serwisie ign.net.pl
  • Zawierające dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie ign.net.pl oraz serwisach partnerskich, a także skutki prawne zamieszczania ogłoszeń
  • kolejności pojawiania się ofert nieruchomości rynku wtórnego w serwisie ign.net.pl
  • dostępu do wszystkich ogłoszeń, na wybranych stronach serwisu ign.net.pl przez określony czas
 2. Patronat nad Internetową Giełdą Nieruchomości sprawuje Instytut Gospodarki Nieruchomościami, z siedzibą w Katowicach: 40-014 Katowice ul. Mariacka 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000023793, NIP 634-25-71-92, który jednocześnie jest właścicielem i administratorem serwisu.

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

 1. System ign.net.pl polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie serwisu ign.net.pl ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub oferowania innych towarów i usług związanych z branżą nieruchomości.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd użytkowników serwisu.
 3. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu (za pomocą dostępnego formularza) zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia.
 4. W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zamieszczanie zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości, których głównych celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej jest niedopuszczalne. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu. Złamanie zakazu skutkować będzie odrzuceniem ogłoszenia, a koszty dodania treści nie zostaną zwrócone.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń jest płatne. Wysokość opłat określa każdorazowo cennik usług zamieszczony na stronie ign.net.pl, który jest także załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 6. Regulowanie opłat za korzystanie z serwisu może odbywać się za pośrednictwem przelewu, karty płatniczej lub wiadomości SMS. Poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS (pod wskazany w serwisie numer) możliwa jest aktywacja tylko wybranych usług. Informacja o dostępności aktywacji za pośrednictwem SMS oraz koszty wysyłki wiadomości zostały określone w cenniku (dostępnym w zakładce: Oferta).
 7. Dla emisji ogłoszenia konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  1. Poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części,
  2. Dokonanie płatności określonej w cenniku (za pomocą przelewu lub - jeśli istnieje taka możliwość - za pośrednictwem wiadomości SMS).

Emisja ogłoszenia następuje po dokonaniu wpłaty lub po wysłaniu SMS-a.

 1.  ign.net.pl rozpoczyna emisję ogłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w art.2 pkt.6
 2. Ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zawierające zdjęcie może zostać za dodatkową opłatą zamieszczone na stronie głównej serwisu ign.net.pl jako:

o        Polecane Oferty

o        Gorące Oferty

 1. Opcja promocji na stronie głównej jest dostępna tylko dla ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w ten sposób, nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania, które następuje automatycznie co 20 minut. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
 2. ign.net.pl umożliwia za dodatkową opłatą wyróżnianie na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 3. ign.net.pl umożliwia zamieszczanie ogłoszeń w zakładce „przetargi i licytacje", poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Cena każdorazowo ustalana jest indywidualnie z pracownikiem Instytutu.
 4. Ogłoszenia w serwisie ign.net.pl są prezentowane w kolejności dodania ich do serwisu. To oznacza, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń. Dodatkowo, kolejność pokazywania ofert na liście wyników wyszukiwania regulują określone kryteria. W pierwszej kolejności wyświetlają się oferty Wyróżniane, znajdujące się powyżej ofert Zwykłych.
 5. ign.net.pl świadczy usługi w zakresie udostępniania i utrzymywania stron www w domenie ign.net.pl.
 6. Nazwy stron www (domeny), z których korzystają użytkownicy są własnością ign.net.pl. ign.net.pl zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy strony www i odmowy świadczenia usługi pod określoną nazwą w domenie ign.net.pl.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W SERWISIE

 1. Użytkownikiem systemu ign.net.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Uczestnictwo w systemie ign.net.pl wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu.
 3. Niedopuszczalne są działania użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie ign.net.pl.
 4. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty.
 6. Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących ign.net.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.
 8. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a ign.net.pl następuje z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w pkt. II ppkt.6. regulaminu.
 9. Korzystanie z serwisu ign.net.pl na zasadach przewidzianych dla biur nieruchomości i deweloperów, wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie , dodatkowo w przypadku biur nieruchomości uzyskanie uprawnień ( licencja) na świadczenie usług pośrednictwa nieruchomościami.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad regulaminu ign.net.pl Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. ign.net.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od ign.net.pl
 3. Zakres odpowiedzialności ign.net.pl z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionych przez Użytkownika.
 4. ign.net.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkowników serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. ign.net.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących ign.net.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację nierzetelnego wykonania przez IGN usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Instytut Gospodarki Nieruchomościami ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IGN w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. Instytut Gospodarki Nieruchomościami pisemnie poinformuje Użytkownika o decyzji przyjęcia bądź odrzucenia reklamacji.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z uwagi na charakter świadczonej usługi w serwisie ign.net.pl i moment rozpoczęcia jej wykonania przez ign.net.pl, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli ign.net.pl dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych pkt.II ppkt.6.
 3. Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe umożliwiające nawiązanie kontaktu. Dla zamieszczania ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu nieruchomości konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail użytkownika.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez ign.net.pl jako administratora danych w celach związanych ze świadomą usługą. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na udostępnianie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie ign.net.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie ign.net.pl.
 7. Instytut Gospodarki Nieruchomościami zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie ign.net.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
ZAŁĄCZNIK - CENNIK

Co zyskujesz rejestrując firmę w Internetowej Giełdzie Nieruchomości?

 • profesjonalna prezentacja kilkudziesięciu tysięcy ofert nieruchomości,
 • doskonała reklama firmy,
 • możliwość stałej współpracy z naszym serwisem na atrakcyjnych warunkach,
 • wygodny eksport ogłoszeń poprzez program z którego korzystają Państwo przy zarządzaniu ogłoszeniami (dotyczy wybranych programów),
 • przy stałej współpracy możliwość utworzenia i utrzymania strony www z wyborem szaty graficznej w domenie ign.net.pl
 • cotygodniowa prezentacja oferty - za pomocą newslettera rozsyłanego do szerokiego grona odbiorców.

Dostępne formy współpracy:

1)    Samodzielne dodawanie ogłoszeń

 • Współpraca odbywa się na podstawie podpisanej umowy współpracy;
 • Przy stałej współpracy możliwość utworzenia i utrzymania strony www z wyborem szaty graficznej w domenie ign.net.pl (opcja płatna dodatkowo 10 zł brutto do wybranego pakietu)
 • Możliwość dodatkowego promowania ogłoszeń opłaty (opcja płatna dodatkowo i ustalana indywidualnie z klientem)

Dostępne pakiety:

Pakiet

Liczba ofert

Cena

Podstawowy

0-100

40 zł brutto

Rozszerzony

101-500

60 zł brutto

Rozszerzony plus

501-1500

80 zł brutto

Biznes

1501-3000

100 zł brutto

Biznes plus

Powyżej 3000

120 zł brutto

2)    Eksport ogłoszeń

 • Współpraca odbywa się na podstawie podpisanej umowy współpracy;
 • Przy stałej współpracy możliwość utworzenia i utrzymania strony www z wyborem szaty graficznej w domenie ign.net.pl (opcja płatna dodatkowo 10 zł brutto do wybranego pakietu)
 • Możliwość dodatkowego promowania ogłoszeń opłaty (opcja płatna dodatkowo i ustalana indywidualnie z klientem)

Dostępne pakiety:

Pakiet

Liczba ofert

Cena

Podstawowy

0-100

60 zł brutto

Rozszerzony

101-500

80 zł brutto

Rozszerzony plus

501-1500

100 zł brutto

Biznes

1501-3000

120 zł brutto

Biznes plus

Powyżej 3000

140 zł brutto

 

3)    Dodawanie ogłoszeń przez pracowników IGN

 

4)    Dodawanie ogłoszeń przy użyciu sms'a, karty kredytowej lub przelewem

 • Warunkiem jest zarejestrowanie się w serwisie (http://www.ign.net.pl/rejestracja/)
 • Rejestracja jest bezpłatna,
 • Po dodaniu ogłoszenia należy wybrać opcję prezentacji nieruchomości i dokonać opłaty za pomocą sms'a/karty kredytowej/przelewu

Nazwa ogłoszenia

Cena

Standard

 • 3,66 PLN (płatność przelewem, kartą kredytową), czas emisji: 40 dni
 • 6,10 PLN (aktywacja przez SMS), czas emisji: 40 dni

Wyróżnione

 • 15 PLN (płatność przelewem, kartą kredytową), czas emisji: 30 dni
 • 10,98 PLN (aktywacja przez SMS), czas emisji: 14 dni

Premium

36.60 PLN (z VAT) płatność kartą lub przelewem (ważność ogłoszenia : 7 dni)

 

Opcje dodatkowe

 • Ogłoszenie wyróżnione
  Jest to ogłoszenie pokazywane na liście w pierwszej kolejności i wyróżnione dodatkowo innym kolorem
 • Polecane oferty
  Jest to ogłoszenie pokazywane na głównej stronie serwisu ign.net.pl
 • Gorące oferty
  Jest to ogłoszenie pokazywane na głównej stronie serwisu ign.net.pl.
 • Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia prezentowane w wyróżnionej sekcji "Premium", która będzie się znajdowała nad ogłoszeniami standardowymi.

 

Kwoty za dodatkowe promowanie ogłoszeń są każdorazowo doliczane do podstawowej opłaty abonamentowej.

Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń warunków współpracy

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Tel.: 032 203 89 30
Tel./fax: 032 206 84 55
Email: gielda@ign.net.pl

 

NASZE PRODUKTY
Informacja na temat produktów i usług dla agencji nieruchomości w serwisie ign.net

 • Ogłoszenie wyróżnione
  Jest to ogłoszenie pokazywane na liście w pierwszej kolejności i wyróżnione dodatkowo innym kolorem. Opcja widoczna przy każdej ofercie użytkownika.
  Cena:

na 40 dni: 15zł z Vat

 • Polecane oferty
  Jest to ogłoszenie pokazywane na głównej stronie serwisu ign.net.pl losowane jako jedno z 8 + wyróżnienie na podstronie,

na 7 dni 36,60 z Vat

 • Gorące oferty
  Jest to ogłoszenie pokazywane na głównej stronie serwisu ign.net.pl. Można zamówić za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.
 • Reklama
  Formy reklamy graficznej emitowane na wybranych stronach serwisu ign.net.pl. Można zamówić za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.
 • Formularz zgłoszeniowy
  Forma zamieszczania ogłoszenia w dziale „przetargi i licytacje". Można zamówić za pośrednictwem pracownika Instytutu.Kwoty za dodatkowe promowanie ogłoszeń są każdorazowo doliczane do podstawowej opłaty abonamentowej.Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Instytutu Gospodarki NIeruchomośćiami.

 

 

 

 

 


Zamknij

Strona ign.net.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.